Istorie şi Geografie

Profesori

DUMACHE MIHAIL - profesor gr. I (Istorie)

MIHĂILĂ AUREL-ADRIAN - profesor gr. I (Geografie)

ONCICA MARIA-MAGDALENA - profesor gr. II (Geografie)

VIȘCIUN CLAUDIU-AURELIAN - profesor gr. I (Istorie)

ROMANDAȘ BOGDAN-FLORIN - profesor doctor gr. I (Istorie)


Catedra de Istorie-Geografie constituită la nivel şcolii are în componenţă sa, obiectele de studiu: Istoria şi Geografia.

În cursul anului şcolar 2013-2014, Catedra de Istorie-Geografie a  desfăşurat următoarele activităţi:

 • stabilirea componenţei catedrei şi a sarcinilor membrilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • analiza fişelor de autoevaluare şi stabilirea punctajelor pentru anul şcolar 2012-2013;
 • selectarea manualelor alternative aprobate de Minister pentru fiecare clasă;
 • discutarea şi prezentarea programelor şcolare de specialitate, a planurilor cadru, a programei şi metodologiei examenului de bacalaureat;
 • realizarea planificărilor calendaristice (anuale) şi a planificărilor pe unităţi de învăţare, conform programelor şcolare şi în funcţie de nivelul de cunoaştere şi înţelegere a elevilor;
 • întocmirea documentelor din Portofoliul profesorului;
 • aplicarea testelor predictive (iniţiale) la începutul anului şcolar, al căror conţinut a fost discutat în şedinţa de catedră din luna septembrie 2013; analiza rezultatelor obţinute şi stabilirea măsurilor pentru asigurarea progresului şcolar. Concluziile desprinse au reprezentat reperele în raport cu care s-a desfăşurat activitatea în fiecare clasă;
 • parcurgerea ritmică şi integrală a materiei, conform planificărilor calendaristice;
 • monitorizarea notării ritmice şi a modalităţilor în care aceasta s-a efectuat;
 • întocmirea programelor pentru CDŞ şi avizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, solicitările comunităţii locale, conducerea Colegiului (Opţionale: Turismul european; Europa-Geografie regională; Istoria creaţiei şi tehnice româneşti şi Istoria evreilor. Holocaustul);
 • organizarea Cercurilor metodice de Geografie şi Istorie în cadrul Colegiului, unde s-au prezentat diverse teme („Metode geografice moderne” şi „Metode şi tehnici de perfecţionare a profesorilor de istorie’);
 • implicarea Colegiului în organizarea Olimpiadei Naţionale de Geografie-Bacău;
 • organizarea Olimpiadelor de Istorie şi de Geografie, faza locală, profesorii catedrei asigurând redactarea subiectelor şi evaluarea lucrărilor;
 • pregătirea în regim intensiv a elevilor calificaţi la faza judeţeană, fapt ilustrat de rezultatele obţinute: 1 premiul I,  patru premii II, patru premii III şi trei menţiuni la Geografie şi un premiul II şi două menţiuni la Istorie. Eleva Resmeriţă Andreea Larisa s-a calificat la faza naţională a olimpiadei de geografie. La nivelul disciplinei Geografie elevul Socaciu Eduard a participat la Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului” faza judeţeană, obţinând premiul al III-lea.

 

Rezultate obţinute la Olimpiada de Geografie-faza judeţeană:

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premii

Profesori îndrumători

1.

PINTEA CARMEN FLORINA

IX

II

Mihăilă Adrian

2.

LUPU ANDREEA

IX

III

Mihăilă Adrian

3.

RĂDUCAN DRAGOŞ TEODOR

IX

III

Mihăilă Adrian

 

4.

RESMERIŢĂ ANDREEA-LARISA

X

I, participare etapa națională

Oncica Maria-Magdalena

Mihăilă Adrian

5.

POPA RĂZVAN VIOREL

X

II

Mihăilă Adrian

6.

DAMIAN MIHAELA

X

Mențiune

Oncica Maria-Magdalena

7.

SOCACIU EDUARD

XI

II

Mihăilă Adrian

8.

CĂRUŢ ADRIAN

XI

Mențiune

Mihăilă Adrian

9.

GHEORGHE MIHAI-ARTHUR

XII

II

Mihăilă Adrian

10.

PETCU BOGDAN-ALEXANDRU

XII

III

Oncica Maria-Magdalena

11.

COJOCARU RĂZVAN-ALIN

XII

III

Oncica Maria-Magdalena

12.

BOROŞ LUCIAN-ŞTEFAN

XII

Menţiune

Mihăilă Adrian

13.

SOCACIU EDUARD

XI

III

(Olimpiada Interdisciplinară “Ştiintele Pământului”)

Mihăilă Adrian

 

Rezultate obţinute la Olimpiada de Istorie- faza judeţeană:

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premii

Profesor îndrumător

 

1.

 

PETCU BOGDAN-ALEXANDRU

XII

II

Dumache Mihail

 

2.

ENACHE CARMEN-BEATRICE

XI

Mențiune

Dumache Mihail

 

2.

COSTEA MIHAI-GABRIEL

XI

Mențiune

Vișciun Claudiu-Aurelian

 

 • participarea membrilor catedrei în calitate de profesori evaluatori, însoţitori şi/sau asistenţi la olimpiade, concursuri şcolare şi la examenul de Bacalaureat;
 • susţinerea Examenului de Bacalaureat la Istorie şi Geografie a elevilor claselor a XII-a, profilul uman,  obţinând rezultate foarte bune, cu promovabilitate 100%.

 Notele obţinute sunt redate în tabelul de mai jos:

Interval note

Istorie

Geografie

5-5,99

6

2

6-6,99

10

4

7-7,99

15

5

8-8,99

20

20

9-9,99

14

20

10

0

1

Total note

65

52

Media

7.78

8.61

Comparativ pe discipline, rezultatele între proba Ec şi proba Ed sunt reprezentate în graficul de mai jos:

Exprimate procentual, rezultatele se prezintă astfel:

 
 • participarea elevilor la diverse activităţi extraşcolare după cum urmează: excursii la Mina Salina Tg. Ocna şi pe traseul Oneşti- Sighişoara-Sibiu-Oneşti (cls. a X-a D); „9 octombrie-Ziua Naţională de comemorare a Holocaustului”, „1 Decembrie la români”, „ 155 ani de la Unirea Principatelor Române”, „96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” (26 martie 2014),  „9 mai - Ziua Europei”, „Ziua Pământului”, Depunerea de coroane la Monumentul Eroilor „Regina Maria”, activităţi de ecologizare în cadrul proiectului „Let's Do IT Romania”, plantare de arbori în colaborare cu Primăria Municipiului Oneşti, activităţi organizate de Centrul de Tineret şi Voluntariat „ Sfânta Filofteia”- Oneşti, Onestin, concurs de cultură generală, vizionare de documentare etc.
 • implicarea membrilor catedrei în promovarea Colegiului şi în prezentarea ofertei educaţionale, elevilor din clasele a VIII-a din diferite şcoli;
 • perfecţionarea cadrelor didactice: cursuri de abilitare metodişti; susţinerea inspecţiei finale şi a examenului pentru obţinerea gradului didactic II de către prof. Oncica Maria-Magdalena, finalizat cu nota 10;
 • recomandarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice pe diverse probleme;
 • monitorizarea elevilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;
 • monitorizarea aplicării de către toţi membrii catedrei a Regulamentului de organizare şi funcţionare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de ordine internă;
 • respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISU.