ianuarie 24, 2020

ACSINIA VALENTINA-ANCA – profesor gr. II (Chimie)

NICA-ȘERBAN ANICUȚA – profesor gr. I (Chimie)

TERCHESCU GABRIELA – profesor gr. I (Chimie)

ENACHE IRINA-LIVIA – profesor gr. I (Biologie)

GHIORGHIU LAURA – profesor gr. I (Biologie)

MIHALACHE ANA-MARIA – profesor gr. I (Biologie)

În anul şcolar 2013-2014 activitatea profesorilor de  chimie şi biologie s-a proiectat şi desfăşurat pe următoarele coordonate:

 • Activităţi curriculare
 • Concursuri şi olimpiade şcolare
 • Formare profesională continuă / perfecţionare
 • Activităţi extracurriculare

 

 1. ACTIVITĂŢI CURRICULARE

ACTIVITĂŢI DIDACTICE ( numai pentru cadrele didactice ):

 • Întocmirea planificărilor anuale / semestriale
 • Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice
 • Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale )
 • Elaborarea fişelor de lucru ( pe clase, pe nivel de performanţă vizat )
 • Programarea consultaţiilor cu elevii
 • Desfăşurarea şedinţelor de catedră
 • Desfăşurarea şedinţelor de cerc
 • Lecţii în AEL
 • Experimente de laborator
 • Membri în comisii

Activitatea curriculară a urmărit câteva obiective:

-Comunicarea elev-profesor- s-a practicat comunicarea de tip partenerial, complexă şi multivalentă, centrată pe achiziţii, pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor.

-Formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi. De aceea s-a pus accent deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încât elevii să dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi chiar în viaţa de zi cu zi.

-Rezultatele  bune ale elevilor la proba a Ed a examenului de bacalaureat, la chimie şi biologie şi admitere în învăţământul superior reflectă cunoştinţele temeinice pe care elevii şi le-au însuşit în cadrul orelor de curs, dar şi în afara programului ca urmare a pregătirii de care au beneficit din partea profesorilor lor.

-Creşterea numărului de elevi participanţi la olimpiada de  chimie, biologie precum şi la alte concursuri de specialitate.

-Utilizarea laboratoarelor de chimie şi biologie astfel încât experimentul să contribuie la dezvoltarea deprinderilor practice.

-Metoda de învăţare centrată pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic, se regăseşte în conţinuturile unităţilor de învăţare asistate de calculator, fie utilizând programul AEL, dar şi alte soft-uri educaţionale.

Activităţi derulate.

Testarea iniţială

-Proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate de elevi în anii precedenţi -toate clasele, toţi profesorii de  chimie, biologie.

-Elaborarea si aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor IX-XII; realizarea matricelor de specificație, septembrie/octombrie 2013, la  disciplinele: chimie, biologie, toţi profesorii.

-Analiza rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale în cadrul ședințelor de catedră, octombrie 2013 şi întocmirea planurilor de recuperare, acolo unde a fost cazul.

-Elaborarea și aplicarea testelor pentru elevii claselor a XII-a care vor susține examenul de bacalaureat la  chimie şi biologie, septembrie/decembrie 2013.

Proiectarea didactică

-introducerea în planificări cerinţele noi în legătură cu testarea iniţială;

-asigurarea cu material didactic funcţional şi de calitate ;

-utilizarea  laboratoarelor de chimie, biologie.

Activităţi metodice

-participarea la consfătuirile pe discipline a tuturor cadrelor didactice(septembrie 2013).

-participarea profesorilor catedrei de chimie la C.T.”Gheorghe Asachi” Oneşti la activitățile desfășurate în cadrul Cercului Pedagogic , 26 noiembrie 2013 si C.N.Pedagogic”Ştefan cel Mare” Bacău,5 aprilie 2014.

-participarea profesorilor de biologie la activităţile de Cerc Pedagogic.

 

 

 1. CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE-ACTIVITĂŢI ŞCOLARE PENTRU ELEVI

-Pregătirea şi îndrumarea elevilor pentru olimpiada de biologie şi chimie.

-Organizarea olimpiadei de biologie, faza pe școală-clasele a IX-a şi  a X-a , decembrie 2013-prof. Brînză Vasile şi Mihalache Ana-Maria.

-Organizarea olimpiadei de chimie, faza locală, 11 ianuare 2014-prof.Terchescu Gabriela, prof. Nica- Şerban Anicuţa, prof. Acsinia Anca-Valentina.Au participat 15 elevi din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a.

-Participarea elevilor la olimpiada judeţeană:

Biologie

Prof. Brînză Vasile: Premiul II-eleva Grozavu Dana-Maria- clasa a X-a C

Menţiune- eleva Cristia Ana-Maria- clasa a X-a C

Menţiune – eleva Morari Octavia- clasa a IX-a G

Chimie

Prof. Nica- Şerban Anicuţa a obţinut rezultate de excepţie: Premiul I- eleva Isaic Ştefania-Delia-clasa a X-a A,calificare la faza naţională; Premiul II- eleva Zahiu Teodora, clasa a IX-a C,calificare la faza naţională; Menţiune- elevul Abaza Mihai- clasa a X-a A.

Prof. Terchescu Gabriela: Menţiune-eleva Grozavu Dana-Maria, clasa a X-a C.

-Participarea elevilor la etapa naţională:

Prof. Nica-Şerban Anicuţa: Menţiune specială- eleva Isaic Ştefania-Delia-clasa a X-a A şi eleva Zahiu Teodora-clasa a IX-a C-diplomă de participare.

 

-Participarea profesorilor la olimpiadele şi concursurile judeţene în comisiile de evaluare –prof. Terchescu Gabriela, prof. evaluator la Concursul de chimie „Petru Poni”- 15 martie 2014, Colegiul Tehnic „N.V. Karpen” Bacău.

-Participarea in calitate de profesori evaluatori la Evaluarea Naţională la ştiinţe a elevilor claselor a VI-a Scoala Gimnazială Urecheşti, prof.  Gabriela Terchescu, iunie 2014.

-Participarea ca profesori asistenţi la Concursul de matematică „A. Haimovici”-etapa judeţeană-toţi prof. de chimie şi biologie.

 

Elevii care au susţinut examenul de bacalaureat la disciplina biologie au promovat şi au obţinut rezultate bune (promovabilitate 100% ) .

Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat la disciplina chimie au obţinut elevii pregătiţi de d-na prof. Nica-Şerban Anicuţa- 6 elevi au primit nota 10: Cucu Ana-Maria,Comăneci Elena, Puşcaşu Andrei, Roşca Ioana, Tabalae Maria, Zadea Vladimir;15 elevi au obţinut note  peste 9, iar 5 elevi au fost notaţi cu note de peste 8,30.D-na prof. Terchescu Gabriela a pregătit pentru examenul de bacalaureat la disciplina chimie 8 elevi, care au promovat cu media 8,20.

S-a colectat material didactic şi s-au efectuat lucrări de amenajare ş intreţinere a laboratoarelor de chimie şi biologie.

Profesori supraveghetori şi evaluatori la examenul de simulare a examenului de bacalaureat(martie 2014)  şi de bacalaureat.

Organizarea şi participarea la activităţile desfăşurate în săptămâna 7-11 aprilie 2014 “Să ştii mai multe, să fii mai bun”: catedra de chimie-“Personalităţi ale chimiei care au obţinut Premiul Nobel”,”Experimente chimice spectaculoase”, “Experimente chimice virtuale”,concurs de cultură generală.

 

 

 1.   CURSURI DE PERFECŢIONARE  ( de scurtă / lungă durată ; în specialitate / specialităţi înrudite):

Este de remarcat faptul că profesorii de  chimie şi biologie din şcoala noastră sunt preocupaţi pentru ridicarea calităţii activităţii didactice şi educative participând la cursuri postuniversitare, cursuri de perfecţionare, precum şi cursuri de formare atât în domeniul materiei predate cât şi în domeniul managementului şi a proiectelor educaţionale.

-participarea la cursurile de abilitare a metodiştilor- prof. Mihalache Ana-Maria şi Terchescu Gabriela;

-participarea la programul de formare continuă din cadrul proiectului BACOVIA, prof. Acsinia Anca –Valentina;

-participarea la cursul de perfecţionare „Diversitatea cunoaşterii”- prof. Nica-Şerban Anicuţa şi prof. Mihalache Ana-Maria;

-participarea la cursul de perfecţionare „Chimie experimentală”- prof. Terchescu Gabriela.

 – participarea la cursul de perfecţionare „Stategii de consiliere educaţională a părinţilor”- prof.    Nica-Şerban Anicuţa.

 

 

 GRADAŢII  DE MERIT:

Gradaţie de merit: prof. BRÎNZǍ VASILE, prof. MIHALACHE ANA-MARIA, prof. NICA -ŞERBAN ANICUŢA

 

 1. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

-Concurs de  Prim ajutor organizat la nivelul şcolii de către prof. Mihalache Ana-Maria

-Plantare de puieţi în parteneriat cu Grădiniţa Magnolia.

-Ecologizare pe malul Caşinului.

-Participarea la activităţi de voluntariat la Azilul de bătrâni de le Hârja-prof. Anicuţa Nica-Şerban –noiembrie 2013, prof. Mihalache Ana-Maria -1 martie 2014, prof. Terchescu Gabriela -29 martie 2014.

-Concurs de Protecţie Civilă: „Cu viaţa mea apăr viaţa”-prof. Mihalache Ana-Maria a obţinut la etapa locală- locul I şi la etapa judeţeană-locul II.

-Organizarea unei  excursii cu elevii clasei a XI-a D, la „Păstrăvărie”-prof. Mihalache Ana-Maria.

BIOLOGIE 2017

CHIMIE 2017

BIOLOGIE 2016

CHIMIE 2016

CHIMIE 2014

BIOLOGIE 2014